החזרת מוצרים/ביטול עסקה, אחריות, השלמת עסקה ועסקה חלקית

המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים בהתאם למדיניות החזרות וביטולים של החברה ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן ” חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה כלשהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר מלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.

המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה באופן מיידי, באמצעות דוא”ל ראו פקס, אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מהמופיע באתר. במקרה כזה יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות וביטולים מוצרים של החברה והתאם לכל דין.

מדיניות החזרות וביטולים

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כמפורט בהודעת הדוא”ל בסעיף 3.6 לעיל לפי המאוחר ביניהם. הביטול יעשה באמצעות מסירת הודעה בכתב לחברה.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עבור המוצר, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. הלקוח יחזיר את המוצר לחברה כשהוא סגור באריזתו המקורית, לא נעשה בו כל שימוש והוא לא נפגם באמצעות העמדתו לרשות החברה במקום בו נמסר לו. החברה תבדוק את המוצר במועד ביצוע ההשבה.

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עבור המוצר, כל ששולם עבור המוצר, תבטל את החיוב בשל העסקה , תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו לרבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ חדשים, לפי הנמוך מביניהם. והלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש והוא לא נפגם בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור בתיאום עם שירות הלקוחות של החברה. ככל שההחזרה של המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה, הלקוח יישא בעלות השליחות בסך 30 ₪.

טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית אינם ניתנים לביטול או החזרה. התנאים דלעיל יחולו גם על ביטול עסקה שנערכה עם אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אלא שתקופת הביטול תהיה תוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך מכיל את פרטי העסקה כמפורט בהודעת דוא”ל בסעיף 12 לעיל, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ובתאום עם שרות הלקוחות של החברה.

אחריות – מובהר כי ככלל אין אחריות למוצרים הנמכרים, למעט מוצרים אשר פורט במפורש כי קיימת לגביהם אחריות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צג ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות האתר או במערכת ההזמנות, או במטרה לפגוע בעסקה של החברה ו/או מנסים או ניסו לרכוש מוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל רכישה סיטונאית).

משלוחים

שיטת המשלוח: שליח עד הבית

זמן אספקה: עד 7 ימי עסקים

עלויות: עלות משלוח היא 30 ש”ח. בקניה מעל 300 ש”ח – המשלוח חינם